Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ПЕЧЕЛИВШ ОТ ИГРАТА: @vili9104

1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: Играта „Fashion Days #followmyself Challenge”, наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от търговското дружество "Данте интернешънъл" С.А., регистрирано съгласно законите на Република Румъния със седалище и адрес на управление в Букурещ, Sos. Virtutii nr. 148, sector 6, с адрес за кореспонденция: Voluntari, Sos.Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et. 5, jud Ilfov, с номер в Търговския Регистър: J40/372/2002

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат оповестени на сайтa на Fashion Days (fashiondays.bg). Също така документът ще бъде наличен и на хартиен носител в офиса по адреса за кореспонденция на Организатора и може да бъде предоставен след отправено искане на адреса за кореспонденция, посочен по-горе

3. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайтa на Fashion Days (fashiondays.bg).

4. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.

5. Играта се провежда през периода 10.06.2020 г. - 15.07.2021 г., включително.
Наградата ще се изтегли на 16.07.2021 г.. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

6. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда в приложението TikTok чрез официалното аудио на Играта -  “Fashion Days #followmyself Challenge”.

7. Право на участие в Играта в TikTok имат всички физически лица, на възраст над 18 години, чрез своя собствен профил в TikTok. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници. . Нямат право на участие служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.


Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

След края на играта ще бъде дадена следната награда:

1 x електронен ваучер за пазаруване в платформата Fashion Days на стойност 500 лв.

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

- Да публикува видео в своя TikTok профил, в което да покаже ежедневна ситуация, в която се облича за себе си;
- Чрез ефект “transition” да покаже разликата между това как се очаква от нея/него да е облечен и как всъщност е облечен;
- Да използва само официалното аудио на Играта - “Fashion Days #followmyself Challenge”;
- Да използва #followmyself в описанието към видеото си.
- Да публикува видеото си до 15.07.2021

3. Тегленето на наградата ще се извърши на 16.07.2021 г. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип , чрез платформата randomwinners.com. За целите на тегленето, Организаторът няма да предоставя каквито и да било лични данни на тази платформа във връзка с тегленето на наградите.
4. Организаторът ще изпрати само на спечелилия участник съобщение в профила му в Тик Ток в деня на изтегляне на наградата, с който иска съгласието му, имената му да бъдат публикувани на страницата на Организатора: (www.fashiondays.bg), където са публикувани и настоящите Правила на Кампанията, както и да предостави имейл адрес за кореспонденция. В отговор на полученето по предходното изречение съобщение, участникът трябва да изпрати отговор, в който да изрази изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не отговори на изпратеното му от Организатора съобщение в рамките на 3 календарни дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата клауза, то наградата няма да му бъде изпратена и ще се премине към изтегляне на друг победител.

5. Печелившият ще бъде обявен публично на сайта на Fashion Days (fashiondays.bg) и имената му ще останат на нея в продължение на 5 (пет) работни дни. Победителят трябва да предостави три имена, телефон и имейл адрес посредством лично съобщение към организаторите на играта. Предоставянето на тези данни от спечелилия участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградата на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Играта награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.  Ако в рамките на 3 календарни дни от полученото съобщение от Организатора за предоставяне на данни,печеливш участник не подаде нужните данни за предоставяне на ваучера, то той загубва правото си да получи наградата. В този случай ще бъде направено ново теглене и ще се избере нов победител.

6. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителя – име и адрес  за публичното обявяване на печелившия. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.


Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Спечелилият награда ще бъде обявявен според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.

2. Наградата Ваучер, на печелившия участник ,се получава по имейла (електронна поща), предоставен от спечелилия, в рамките на 3 работни дни, след като спечелилия участник е представил необходимата информация за получаване на наградата. Ако обявеното за печелившо лице не получи ваучера на електронната си поща от Организатора в този срок, то следва да изпрати имейл на fashion@fashiondays.bg не по-късно от 3 работни дни след това, за да получи необходимата информация във връзка с получаването на наградата от кампанията. В случай, че Организаторът не получи съобщение от това лице, то ще се счита, че то е получило ваучера успешно.

3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.

3.1.Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.

3.2. Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията на нова поръчка на указаното за това място в Платформата.

3.3. Ако покупката, към която се прилага ваучера  е на по-висока стойност от тази на ваучера, то разликата следва да се доплати от Участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.   

3.4. Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез Платформата.

3.5. Ваучерът може да се използва само за една поръчка. Ваучер, получен в резултат на провеждане на Кампанията не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер/код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.

3.6. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка в период от 6 месеца, считано от датата на получаване на ваучера.

4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

 

РАЗДЕЛ V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 1 Участникът, спечелил ваучера, следва да даде изричното си съгласие имената му да бъдат публикувани онлайн страницата на Fashion Days: fashiondays.bg. В случай, че участникът не е съгласен с това, той няма да получи ваучер или полученият ваучер ще бъде анулиран. Участникът следва да потвърди съгласието си като върне отговор на получения от Организатора и-мейл.

2. На участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в румънския Закон № 677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, в Регламент (ЕС) 2016/679, както и всякакви решения, заповеди, правила или регулации, издадени от Надзорния орган или друг компетентен орган и които имат за цел да защитят основни права и свободи на засегнатите лица в частност правото има на поверителност във връзка с приложимия закон относно защитата на личните данни.

3. Участниците в кампанията имат следните права във връзка с личните им данни: правото да поискат достъп до данните им, правото да коригират всякакви грешки в данните си, правото да се обърнат към надзорния орган или съд и правото да поискат изтриване на данните им, правото да ограничат обработването на данните им и правото на пренос на данните им, според случая.

4. За да упражнят правата си, участниците могат да се свържат с ФД като използват данните на ФД по-долу.

5. Ако участниците искат да упражнят тези права, те трябва да имат предвид следното:

- Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт във ФД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

- Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

- Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В Румъния данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

6. Национален надзорен орган за обработване на лични данни

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest, Romania

E-mail: data.protection@emag.ro

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

7. Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на ФД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

- по електронна поща до адрес: data.protection@fashiondays.com или

- на адрес/ Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County - като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на ФД.


Раздел V. ДРУГИ.

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно свои лични  данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившия, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

5. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със TikTok.„Данте интернешънъл“ С.А.


Официални правила на играта 

“Fashion Days #followmyself Challenge”

Официални правила на играта “Fashion Days #followmyself Challenge”

ПЕЧЕЛИВШ ОТ ИГРАТА: @vili9104

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: Играта „Fashion Days #followmyself Challenge”, наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от търговското дружество "Данте интернешънъл" С.А., регистрирано съгласно законите на Република Румъния със седалище и адрес на управление в Букурещ, Sos. Virtutii nr. 148, sector 6, с адрес за кореспонденция: Voluntari, Sos.Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et. 5, jud Ilfov, с номер в Търговския Регистър: J40/372/2002

2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат оповестени на сайтa на Fashion Days (fashiondays.bg). Също така документът ще бъде наличен и на хартиен носител в офиса по адреса за кореспонденция на Организатора и може да бъде предоставен след отправено искане на адреса за кореспонденция, посочен по-горе

3. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайтa на Fashion Days (fashiondays.bg).

4. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.

5. Играта се провежда през периода 10.06.2020 г. - 15.07.2021 г., включително.
Наградата ще се изтегли на 16.07.2021 г.. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.

6. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда в приложението TikTok чрез официалното аудио на Играта -  “Fashion Days #followmyself Challenge”.

7. Право на участие в Играта в TikTok имат всички физически лица, на възраст над 18 години, чрез своя собствен профил в TikTok. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участници. . Нямат право на участие служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.


Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

След края на играта ще бъде дадена следната награда:

1 x електронен ваучер за пазаруване в платформата Fashion Days на стойност 500 лв.

Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:

- Да публикува видео в своя TikTok профил, в което да покаже ежедневна ситуация, в която се облича за себе си;
- Чрез ефект “transition” да покаже разликата между това как се очаква от нея/него да е облечен и как всъщност е облечен;
- Да използва само официалното аудио на Играта - “Fashion Days #followmyself Challenge”;
- Да използва #followmyself в описанието към видеото си.
- Да публикува видеото си до 15.07.2021

3. Тегленето на наградата ще се извърши на 16.07.2021 г. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип , чрез платформата randomwinners.com. За целите на тегленето, Организаторът няма да предоставя каквито и да било лични данни на тази платформа във връзка с тегленето на наградите.
4. Организаторът ще изпрати само на спечелилия участник съобщение в профила му в Тик Ток в деня на изтегляне на наградата, с който иска съгласието му, имената му да бъдат публикувани на страницата на Организатора: (www.fashiondays.bg), където са публикувани и настоящите Правила на Кампанията, както и да предостави имейл адрес за кореспонденция. В отговор на полученето по предходното изречение съобщение, участникът трябва да изпрати отговор, в който да изрази изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не отговори на изпратеното му от Организатора съобщение в рамките на 3 календарни дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата клауза, то наградата няма да му бъде изпратена и ще се премине към изтегляне на друг победител.

5. Печелившият ще бъде обявен публично на сайта на Fashion Days (fashiondays.bg) и имената му ще останат на нея в продължение на 5 (пет) работни дни. Победителят трябва да предостави три имена, телефон и имейл адрес посредством лично съобщение към организаторите на играта. Предоставянето на тези данни от спечелилия участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградата на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Играта награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.  Ако в рамките на 3 календарни дни от полученото съобщение от Организатора за предоставяне на данни,печеливш участник не подаде нужните данни за предоставяне на ваучера, то той загубва правото си да получи наградата. В този случай ще бъде направено ново теглене и ще се избере нов победител.

6. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителя – име и адрес  за публичното обявяване на печелившия. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.


Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1. Спечелилият награда ще бъде обявявен според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.

2. Наградата Ваучер, на печелившия участник ,се получава по имейла (електронна поща), предоставен от спечелилия, в рамките на 3 работни дни, след като спечелилия участник е представил необходимата информация за получаване на наградата. Ако обявеното за печелившо лице не получи ваучера на електронната си поща от Организатора в този срок, то следва да изпрати имейл на fashion@fashiondays.bg не по-късно от 3 работни дни след това, за да получи необходимата информация във връзка с получаването на наградата от кампанията. В случай, че Организаторът не получи съобщение от това лице, то ще се счита, че то е получило ваучера успешно.

3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.

3.1.Ваучерът не може да се прехвърля на трети лица.

3.2. Използването на ваучера става, след като кодът му се въведе при регистрацията на нова поръчка на указаното за това място в Платформата.

3.3. Ако покупката, към която се прилага ваучера  е на по-висока стойност от тази на ваучера, то разликата следва да се доплати от Участника. В случай, че поръчката, към която се прилага ваучерът, е на стойност по-ниска от тази на ваучера, то спечелилият участник губи разликата.   

3.4. Поръчка, към която се прилага ваучерът, следва да се направи само чрез Платформата.

3.5. Ваучерът може да се използва само за една поръчка. Ваучер, получен в резултат на провеждане на Кампанията не може да се комбинира с какъвто и да е друг ваучер/код за отстъпка, независимо от основанието за получаването му.

3.6. Ваучерът може да бъде използван за следваща поръчка в период от 6 месеца, считано от датата на получаване на ваучера.

4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

 

РАЗДЕЛ V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 1 Участникът, спечелил ваучера, следва да даде изричното си съгласие имената му да бъдат публикувани онлайн страницата на Fashion Days: fashiondays.bg. В случай, че участникът не е съгласен с това, той няма да получи ваучер или полученият ваучер ще бъде анулиран. Участникът следва да потвърди съгласието си като върне отговор на получения от Организатора и-мейл.

2. На участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в румънския Закон № 677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, в Регламент (ЕС) 2016/679, както и всякакви решения, заповеди, правила или регулации, издадени от Надзорния орган или друг компетентен орган и които имат за цел да защитят основни права и свободи на засегнатите лица в частност правото има на поверителност във връзка с приложимия закон относно защитата на личните данни.

3. Участниците в кампанията имат следните права във връзка с личните им данни: правото да поискат достъп до данните им, правото да коригират всякакви грешки в данните си, правото да се обърнат към надзорния орган или съд и правото да поискат изтриване на данните им, правото да ограничат обработването на данните им и правото на пренос на данните им, според случая.

4. За да упражнят правата си, участниците могат да се свържат с ФД като използват данните на ФД по-долу.

5. Ако участниците искат да упражнят тези права, те трябва да имат предвид следното:

- Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт във ФД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

- Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

- Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В Румъния данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

6. Национален надзорен орган за обработване на лични данни

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest, Romania

E-mail: data.protection@emag.ro

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

7. Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на ФД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

- по електронна поща до адрес: data.protection@fashiondays.com или

- на адрес/ Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County - като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на ФД.


Раздел V. ДРУГИ.

1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно свои лични  данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, обявяване на печелившия, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

5. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана със TikTok.„Данте интернешънъл“ С.А.

© 2001- 2018 Dante International, CUI: 14399840, Reg. Com. J40/372/2002

© 2001- 2021 Dante International

© 2001- 2021 Dante International, 

Нов гардероб само с едно докосване! 
Свали МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 

© 2009 - 2018 S.C. Fashion Days Shopping S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.15512