The shoe
EDIT

ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА
„MAKE A WISH ”

Данте интернешънъл“ С.А., Румъния продвежда кампанията „MAKE A WISH Май 2024” („Кампанията“), която ще се проведе на сайта fashiondays.bg и мобилното приложение на Fashion Days (наричани за краткост общо „ФД“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1 Организатор на Кампанията е търговското дружество "Данте интернешънъл" С.А., регистрирано съгласно законите на Република Румъния със седалище и адрес на управление в Букурещ, Sos. Virtutii nr. 148, sector 6, с адрес за кореспонденция: Voluntari, Sos.Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et. 5, jud Ilfov, с номер в Търговския Регистър: J40/372/2002 (наричано по-долу за краткост "Организатор").

1.2 Кампанията ще се проведе при условията, описани в настоящия правилник („Правилника“), които са задължителни за участие на всички лица. Организаторът запазва правото си да изменя този документ по време на Кампанията, но не и преди да информира потребителите публично за тези промени.

1.3 Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време при възникване на особени или непредвидени обстоятелства или при други обективни причини, върху които Организаторът не може да влияе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

1.4 С оглед да бъде публично достъпен, този документ е изготвен и е на разположение напълно безплатно за всяка заинтересована страна на уебсайта www.fashiondays.bg. Също така документът ще бъде наличен и на хартиен носител в офиса по адреса за кореспонденция на Организатора.


 РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД И ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

2.1 Кампанията ще се проведе на ФД в периода от 00:00 ч. на 06.05.2024 г. до 22:00 ч. на 07.05.2024 г.

2.2 Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията. По наложителни и независещи от него причини Организаторът може и да прекратява предсрочно провеждането й. И в двата случая това се прави с публикуване на изменение на настоящия документ.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 3.1 Само физически лица, навършили пълнолетие (18 години) до началото на Кампанията могат да участват в нея. Служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора и техни роднини по права линия и съпрузи нямат право да участват в Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

4.1. За да участват в Кампанията, участниците трябва:

1) да бъдат регистрирани на www.fashiondays.bg, т.е. да сa създали акаунт на ФД или да го създадат по време на Кампанията;

2) да влязат на ФД през профила си в периода на кампанията;

3) да добавят в списъка си „Любими продукти“ (в секцията „ЛЮБИМИ ПРОДУКТИ“ във ФД) един или повече продукт/продукти от онлайн магазина на ФД (без ограничение в количеството) в периода на Кампанията. В Кампанията няма да участват лица, които са добавили продукти в секцията „Любими продукти“ преди началото на кампанията и тези продукти са там и в рамките на периода на Кампанията, но не са добавили други в периода на Кампанията;

4) да не премахват добавените продукти в списъка си Любими продукти до изтичане на крайния срок на кампанията.

4.2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.


РАЗДЕЛ 5. НАГРАДА

 5.1. Наградата, предлаганa от Организатора, е 1 бр. електронен ваучер за покупкa във ФД на стойност 300 лв., който ще бъде спечелен на случаен принцип от един участник в Кампанията. Електронният ваучер (наричан по-долу „Ваучерът“) ще представлява код, който следва да се въведе към последваща бъдеща поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник.

5.2. Ваучерът може да се използва само веднъж за една поръчка от ФД в периода 17.05.2024 г. – 17.05.2025 г.

5.3. В случай, че поръчката, към която победителят в Кампанията приложи ваучера, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера е по-висока от стойността на ваучера, то победителят следва да доплати разликата. В случай, че поръчката на победителя е на стойност по-ниска от 70 лв. то той ще дължи такса за транспортиране на доставката, съгласно обявената на ФД независимо, че ваучерът не е бил изчерпан. Към поръчката на победителя се прилагат и всички останали, приложими към поръчки на потребители, Общи условия за ползвателите на ФД към момента на реализиране на поръчката.

5.4. Получателят на ваучера не може да избере да получи себестойността на получения ваучер.


РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРА

 6.1. Тегленето на победителя ще се проведе до 7 дни след края на Кампанията чрез платформата https://www.random.org/

6.2 Тегленето ще се извърши на база на и-мейлите, с които участниците са се регистрирали във ФД. Ще бъдат изтеглени и трима резервни участника. ФД ще даде номер на всеки и-мейл и тегленето ще се извърши измежду тези номера. ФД няма да предоставя и-мейлите на горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал и-мейлите на участниците.

6.3. До 7 дни след края на Кампанята Организаторът ще изпрати на спечелилия участник и-мейл, с който иска съгласието му имената му да бъдат публикувани на страницата на Организатора: (www.fashiondays.bg), където са публикувани и настоящите Правила на Кампанията. В отговор на получения по предходното изречение и-мейл, участникът трябва да изпрати и-мейл-отговор, в който да изрази изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не отговори на изпратения му от Организатора и-мейл в рамките на 3 календарни дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата клауза, то наградата няма да му бъде изпратена. В този случай Oрганизаторът ще изпрати същото запитване до първата изтеглена резерва, съгласно т. 6.2 по-горе и ще даде възможност на този участник да получи наградата, при условията, посочени в настоящата точка.

6.4. Името на изтегления печеливш ще бъде публикувано на страницата на Fashion Days, където са публикувани и правилата на настоящата Кампания, както и като коментар във Facebook страницата на Организатора, при наличие на публикуван пост за кампанията, и ще останат на нея в продължение на един месец.

6.5. Ако обявеното за печелившо лице не получи ваучера на електронната си поща от Организатора в срок от 5 работни дни от предоставяне на съгласие имената му да бъдат публикувани по начина, описан в настоящия Правилник, то следва да изпрати имейл на fashion@fashiondays.bg не по-късно от 3 работни дни след това, за да получи необходимата информация във връзка с получаването на наградата от кампанията. В случай, че Организаторът не получи съобщение от това лице, то ще се счита, че то е получило ваучера успешно.

6.6. Организаторът ще се свърже с резервите в случай, че не получи разрешение от печелившия да публикува имената му на Facebook страницата си или получи съобщение, че и-мейлът му не може да бъде доставен до получателя по технически причини. Участник, който е изтеглен като резерва ще може да получи наградата при същите условия като първоначално изтегления участник.

6.7. Спечеленият ваучер ще бъде изпратен на печелившия на електронната му поща, чрез която той е регистрирал акаунта си в платформата ФД. Същото важи и за всички останали съобщения, които Организаторът може да му прати по повод на Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 7. ОБВЪРЗАНИ С КАМПАНИЯТА ТАКСИ

 7.1 Всички задължения от данъчно или друго естество, свързани с кампанията, са отговорност на победителя.

7.2. При поискване от страна на спечелилия Организаторът ще му издаде служебна бележка или ще му съдейства по друг възможен начин с цел изпълнение на данъчните задължения на спечелилия.

 

РАЗДЕЛ 8. СПОРНИ ВЪПРОСИ

 8.1 Всякакви спорни въпроси между Организатора и участниците в Кампанията ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, но в случай че това не е възможно, те могат да бъдат отнесени до съда.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ 

9.1 Организаторът не отговоря за каквито и да било вреди, причинени на участник в Кампанията или на трети лица при или във връзка с участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от Организатора.

9.2 Организаторът не носи отговорност за действията на участниците в Кампанията и всеки участник отговаря лично за своите действия.

9.3 Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми или други събития от извънреден характер.

9.4 Организаторът няма да поема отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение в случай, че не може да изпрати и-мейл до участник, включително и да му предостави ваучер в настоящата Кампания, поради промяна или блокиране на е-мейл адреса му; неполучаването или непрочитането на кореспонденцията от негова страна, неполучаване на потвърждение от участник до Организатора, съдържащо съгласие за обяваването на имената му публично съгласно условията на настоящия правилник и др. независимо от причината за това.

9.5 Организаторът няма да носи никаква отговорност и няма да дължи каквито и да е обезщетения в случай, че печелившият в настоящата кампания не се възползва от ваучера си в срока или при условията, описани от Организатора, поради причини, които не са свързани с Организатора.

9.6 Организаторът не гарантира и не носи отговорност дали печелившият ще се възползва от наградата си, за възможността му да я ползва, както и за начина на използването й.


РАЗДЕЛ 10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 10.1 Участникът, спечелил ваучера, следва да даде изричното си съгласие имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата на Fashion Days и на страницата на Организатора: fashiondays.bg. В случай, че участникът не е съгласен с това, той няма да получи ваучер или полученият ваучер ще бъде анулиран. Участникът следва да потвърди съгласието си като върне отговор на получения от Организатора и-мейл.

10.2. На участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в румънския Закон № 677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, в Регламент (ЕС) 2016/679, както и всякакви решения, заповеди, правила или регулации, издадени от Надзорния орган или друг компетентен орган и които имат за цел да защитят основни права и свободи на засегнатите лица в частност правото има на поверителност във връзка с приложимия закон относно защитата на личните данни.

10.3. Участниците в кампанията имат следните права във връзка с личните им данни: правото да поискат достъп до данните им, правото да коригират всякакви грешки в данните си, правото да се обърнат към надзорния орган или съд и правото да поискат изтриване на данните им, правото да ограничат обработването на данните им и правото на пренос на данните им, според случая.

10.4. За да упражнят правата си, участниците могат да се свържат с ФД като използват данните на ФД по-долу.

10.5. Ако участниците искат да упражнят тези права, те трябва да имат предвид следното:

- Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт във ФД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

- Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

- Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В Румъния данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

10.6. Национален надзорен орган за обработване на лични данни

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest, Romania

E-mail: data.protection@emag.ro

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

10.7. Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на ФД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

- по електронна поща до адрес: data.protection@fashiondays.com или

- на адрес/ Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County - като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на ФД.


10. ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА 

Правилникът за участие/провеждане на кампанията е на разположение безплатно за всеки участник, на платформата за електронна търговия на ФД. Той може да бъде получен на хартиен носител от Организатора след отправено искане на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.


„Данте интернешънъл“ С.А.


ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА
"MAKE A WISH Май 2024"


ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА
"MAKE A WISH Май 2024" 


Данте интернешънъл“ С.А., Румъния продвежда кампанията „MAKE A WISH Май 2024” („Кампанията“), която ще се проведе на сайта fashiondays.bg и мобилното приложение на Fashion Days (наричани за краткост общо „ФД“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1 Организатор на Кампанията е търговското дружество "Данте интернешънъл" С.А., регистрирано съгласно законите на Република Румъния със седалище и адрес на управление в Букурещ, Sos. Virtutii nr. 148, sector 6, с адрес за кореспонденция: Voluntari, Sos.Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et. 5, jud Ilfov, с номер в Търговския Регистър: J40/372/2002 (наричано по-долу за краткост "Организатор").

1.2 Кампанията ще се проведе при условията, описани в настоящия правилник („Правилника“), които са задължителни за участие на всички лица. Организаторът запазва правото си да изменя този документ по време на Кампанията, но не и преди да информира потребителите публично за тези промени.

1.3 Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време при възникване на особени или непредвидени обстоятелства или при други обективни причини, върху които Организаторът не може да влияе. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

1.4 С оглед да бъде публично достъпен, този документ е изготвен и е на разположение напълно безплатно за всяка заинтересована страна на уебсайта www.fashiondays.bg. Също така документът ще бъде наличен и на хартиен носител в офиса по адреса за кореспонденция на Организатора.


 РАЗДЕЛ 2. ПЕРИОД И ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

2.1 Кампанията ще се проведе на ФД в периода от 00:00 ч. на 06.05.2024 г. до 22:00 ч. на 07.05.2024 г.

2.2 Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията. По наложителни и независещи от него причини Организаторът може и да прекратява предсрочно провеждането й. И в двата случая това се прави с публикуване на изменение на настоящия документ.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 3.1 Само физически лица, навършили пълнолетие (18 години) до началото на Кампанията могат да участват в нея. Служители на Организатора, служители на свързани лица на Организатора и техни роднини по права линия и съпрузи нямат право да участват в Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

4.1. За да участват в Кампанията, участниците трябва:

1) да бъдат регистрирани на www.fashiondays.bg, т.е. да сa създали акаунт на ФД или да го създадат по време на Кампанията;

2) да влязат на ФД през профила си в периода на кампанията;

3) да добавят в списъка си „Любими продукти“ (в секцията „ЛЮБИМИ ПРОДУКТИ“ във ФД) един или повече продукт/продукти от онлайн магазина на ФД (без ограничение в количеството) в периода на Кампанията. В Кампанията няма да участват лица, които са добавили продукти в секцията „Любими продукти“ преди началото на кампанията и тези продукти са там и в рамките на периода на Кампанията, но не са добавили други в периода на Кампанията;

4) да не премахват добавените продукти в списъка си Любими продукти до изтичане на крайния срок на кампанията.

4.2. Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.


РАЗДЕЛ 5. НАГРАДА

 5.1. Наградата, предлаганa от Организатора, е 1 бр. електронен ваучер за покупкa във ФД на стойност 300 лв., който ще бъде спечелен на случаен принцип от един участник в Кампанията. Електронният ваучер (наричан по-долу „Ваучерът“) ще представлява код, който следва да се въведе към последваща бъдеща поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник.

5.2. Ваучерът може да се използва само веднъж за една поръчка от ФД в периода 17.05.2024 г. – 17.05.2025 г.

5.3. В случай, че поръчката, към която победителят в Кампанията приложи ваучера, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера е по-висока от стойността на ваучера, то победителят следва да доплати разликата. В случай, че поръчката на победителя е на стойност по-ниска от 70 лв. то той ще дължи такса за транспортиране на доставката, съгласно обявената на ФД независимо, че ваучерът не е бил изчерпан. Към поръчката на победителя се прилагат и всички останали, приложими към поръчки на потребители, Общи условия за ползвателите на ФД към момента на реализиране на поръчката.

5.4. Получателят на ваучера не може да избере да получи себестойността на получения ваучер.


РАЗДЕЛ 6. ТЕГЛЕНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРА

 6.1. Тегленето на победителя ще се проведе до 7 дни след края на Кампанията чрез платформата https://www.random.org/

6.2 Тегленето ще се извърши на база на и-мейлите, с които участниците са се регистрирали във ФД. Ще бъдат изтеглени и трима резервни участника. ФД ще даде номер на всеки и-мейл и тегленето ще се извърши измежду тези номера. ФД няма да предоставя и-мейлите на горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал и-мейлите на участниците.

6.3. До 7 дни след края на Кампанята Организаторът ще изпрати на спечелилия участник и-мейл, с който иска съгласието му имената му да бъдат публикувани на страницата на Организатора: (www.fashiondays.bg), където са публикувани и настоящите Правила на Кампанията. В отговор на получения по предходното изречение и-мейл, участникът трябва да изпрати и-мейл-отговор, в който да изрази изричното си съгласие за това. Ако спечелилият участник не отговори на изпратения му от Организатора и-мейл в рамките на 3 календарни дни от изпращането му, давайки съгласието си, така както се изисква в настоящата клауза, то наградата няма да му бъде изпратена. В този случай Oрганизаторът ще изпрати същото запитване до първата изтеглена резерва, съгласно т. 6.2 по-горе и ще даде възможност на този участник да получи наградата, при условията, посочени в настоящата точка.

6.4. Името на изтегления печеливш ще бъде публикувано на страницата на Fashion Days, където са публикувани и правилата на настоящата Кампания, както и като коментар във Facebook страницата на Организатора, при наличие на публикуван пост за кампанията, и ще останат на нея в продължение на един месец.

6.5. Ако обявеното за печелившо лице не получи ваучера на електронната си поща от Организатора в срок от 5 работни дни от предоставяне на съгласие имената му да бъдат публикувани по начина, описан в настоящия Правилник, то следва да изпрати имейл на fashion@fashiondays.bg не по-късно от 3 работни дни след това, за да получи необходимата информация във връзка с получаването на наградата от кампанията. В случай, че Организаторът не получи съобщение от това лице, то ще се счита, че то е получило ваучера успешно.

6.6. Организаторът ще се свърже с резервите в случай, че не получи разрешение от печелившия да публикува имената му на Facebook страницата си или получи съобщение, че и-мейлът му не може да бъде доставен до получателя по технически причини. Участник, който е изтеглен като резерва ще може да получи наградата при същите условия като първоначално изтегления участник.

6.7. Спечеленият ваучер ще бъде изпратен на печелившия на електронната му поща, чрез която той е регистрирал акаунта си в платформата ФД. Същото важи и за всички останали съобщения, които Организаторът може да му прати по повод на Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 7. ОБВЪРЗАНИ С КАМПАНИЯТА ТАКСИ

 7.1 Всички задължения от данъчно или друго естество, свързани с кампанията, са отговорност на победителя.

7.2. При поискване от страна на спечелилия Организаторът ще му издаде служебна бележка или ще му съдейства по друг възможен начин с цел изпълнение на данъчните задължения на спечелилия.

 

РАЗДЕЛ 8. СПОРНИ ВЪПРОСИ

 8.1 Всякакви спорни въпроси между Организатора и участниците в Кампанията ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, но в случай че това не е възможно, те могат да бъдат отнесени до съда.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ 

9.1 Организаторът не отговоря за каквито и да било вреди, причинени на участник в Кампанията или на трети лица при или във връзка с участие в Кампанията, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено от Организатора.

9.2 Организаторът не носи отговорност за действията на участниците в Кампанията и всеки участник отговаря лично за своите действия.

9.3 Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кампанията в случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми или други събития от извънреден характер.

9.4 Организаторът няма да поема отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение в случай, че не може да изпрати и-мейл до участник, включително и да му предостави ваучер в настоящата Кампания, поради промяна или блокиране на е-мейл адреса му; неполучаването или непрочитането на кореспонденцията от негова страна, неполучаване на потвърждение от участник до Организатора, съдържащо съгласие за обяваването на имената му публично съгласно условията на настоящия правилник и др. независимо от причината за това.

9.5 Организаторът няма да носи никаква отговорност и няма да дължи каквито и да е обезщетения в случай, че печелившият в настоящата кампания не се възползва от ваучера си в срока или при условията, описани от Организатора, поради причини, които не са свързани с Организатора.

9.6 Организаторът не гарантира и не носи отговорност дали печелившият ще се възползва от наградата си, за възможността му да я ползва, както и за начина на използването й.


РАЗДЕЛ 10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 10.1 Участникът, спечелил ваучера, следва да даде изричното си съгласие имената му да бъдат публикувани на Facebook страницата на Fashion Days и на страницата на Организатора: fashiondays.bg. В случай, че участникът не е съгласен с това, той няма да получи ваучер или полученият ваучер ще бъде анулиран. Участникът следва да потвърди съгласието си като върне отговор на получения от Организатора и-мейл.

10.2. На участниците в кампанията са им гарантирани правата, предвидени в румънския Закон № 677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, в Регламент (ЕС) 2016/679, както и всякакви решения, заповеди, правила или регулации, издадени от Надзорния орган или друг компетентен орган и които имат за цел да защитят основни права и свободи на засегнатите лица в частност правото има на поверителност във връзка с приложимия закон относно защитата на личните данни.

10.3. Участниците в кампанията имат следните права във връзка с личните им данни: правото да поискат достъп до данните им, правото да коригират всякакви грешки в данните си, правото да се обърнат към надзорния орган или съд и правото да поискат изтриване на данните им, правото да ограничат обработването на данните им и правото на пренос на данните им, според случая.

10.4. За да упражнят правата си, участниците могат да се свържат с ФД като използват данните на ФД по-долу.

10.5. Ако участниците искат да упражнят тези права, те трябва да имат предвид следното:

- Ние подхождаме сериозно към конфиденциалността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт във ФД. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

- Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

- Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В Румъния данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

10.6. Национален надзорен орган за обработване на лични данни

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, postal code 010336, Bucharest, Romania

E-mail: data.protection@emag.ro

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.

10.7. Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на ФД по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:

- по електронна поща до адрес: data.protection@fashiondays.com или

- на адрес/ Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County - като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на ФД.


10. ПРАВИЛНИК НА КАМПАНИЯТА 

Правилникът за участие/провеждане на кампанията е на разположение безплатно за всеки участник, на платформата за електронна търговия на ФД. Той може да бъде получен на хартиен носител от Организатора след отправено искане на адреса за кореспонденция, посочен по-горе.


„Данте интернешънъл“ С.А.


© 2001- 2018 Dante International, CUI: 14399840, Reg. Com. J40/372/2002

© 2001- 2021 Dante International

© 2009 - 2018 S.C. Fashion Days Shopping S.R.L. este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr.15512